Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

§1 Érvényesség

1. Minden megállapodás és ajánlattétel jelen feltételek alapján történik. A megrendeléssel, ill. a szállítmány átvételével a feltételek elfogadásra kerülnek. Az ügyfél által állított eltérő vagy módosított feltételek, melyek elfogadását nem nyomatékosítottuk, ránk nézve nem kötelező érvényűek, még abban az esetben sem, ha kifejezetten nem tiltakozunk ezek ellen. Az ügyfél ellenkező érvényű állításainak és egyéb nyilatkozatainak – hivatkozva a saját szerződési, ill. vásárlási feltételeire - nincs helye.

2. A jelen szerződési feltételektől való eltérések csak akkor hatályosak, amennyiben azok általunk írásban visszaigazolásra kerültek. Ugyanez vonatkozik jelen szerződési feltételek kiegészítésére is.

§2 Szállítási és teljesítésre rendelkezésre álló határidők

1. Az általunk megadott szállítási határidők csak hozzávetőlegesek, amennyiben a felek írásban másképp nem rendelkeztek.

2. Amennyiben a szerződésben egy kötelező érvényű szállítási határidő került meghatározásra, annak kezdete a megbízás visszaigazolásának feladása, de csak a megrendelő által beszerzendő dokumentumok, engedélyek, meghatalmazások rendelkezésre bocsátása, ill. az egyeztetett előleg beérkezése után. Ez a szállítási határidő betartottnak tekintendő, ha a lejáratig a szállítandó áru a telepet elhagyta, vagy a feladásra kész állapotról tájékoztatás történt.

3. A jelen rendelkezés 2. pontja szerinti szállítási határidő arányosan meghosszabbodik bérharcok miatti intézkedések, különösen sztrájk és kizárás, ill. előre nem látható, akaratunkon és önhibánkon kívüli akadályok bekövetkezte esetén, amennyiben ezek az akadályok a szállítandó áru legyártására és szállítására bizonyíthatóan jelentős hatással vannak. Ez érvényes arra az esetre is, ha ilyen körülmények egy alvállalkozónál adódnak. A fent említett körülményeket akkor sem támogatjuk, segítjük, ha azok egy már fennálló késedelem közben keletkeznek. Ilyen jellegű akadályok kezdetét és végét haladéktalanul közöljük.

4. A szerződés későbbi változtatásai esetén, melyek a szállítási/teljesítési időt érinthetik, azok arányosan meghosszabbodnak, amennyiben a felek másként nem rendelkeznek.

5. A berendezések általunk vagy más fuvarozó által történő kiszállítása esetén a vevőnek segítőket, targoncá(ka)t stb. kell rendelkezésre bocsátania a lerakodáshoz.

§3 Ár/ A megrendelés visszaigazolása

1. A szállítás paramétereire és az árra vonatkozóan a megrendelés írásos visszaigazolása az irányadó. Kiegészítő megállapodásokat és változtatásokat írásban vissza kell igazolnunk.

2. Az árak –külön megállapodás hiányában- szerelés, felállítás valamint csomagolás nélkül, gyárteleptől értendőek. Az árakhoz hozzáadódik a mindenkori ÁFA, a mindenkori, törvényben meghatározott mértékben. Kiegészítő szállítások és szolgáltatások külön kerülnek felszámításra.

3. Egy, a megállapodásba foglalt valutában vagy annak Euro árfolyamában, a szerződés megkötése után bekövetkező változás következményei a vevőt terhelik.

4. Több, egymást követő szállítási szerződés esetén a szerződésben meghatározott árak csak a szerződés megkötésétől számított 3 hónapig érvényesek. Későbbi „lehívásoknál” az aktuális árlistánk árai érvényesek, amennyiben azok nem haladják meg 20%-nál nagyobb mértékben a korábban egyeztetett árakat.

5. Csomagolóanyagok visszaküldésének költségei nem bennünket terhelnek.

§4 Fizetés

1. Számláink azonnali hatállyal esedékesek és bruttó összegük kifizetendő, amennyiben a felek másképp nem rendelkeznek. Amennyiben a számlán fizetési határidő szerepel, e határidő túllépésével, de legkésőbb a számla kézhezvételétől számított 30 nap múlva fizetési késedelem áll fenn (Ptk. 286. § 3. bek.).

2. A fizetés akkor tekinthető sikeresnek, ha az összeggel számlánkra megérkezik, azzal szabadon rendelkezhetünk. Csekket és váltót nem fogadunk el.

3. Ha a vevő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, késedelembe kerül, beszünteti a fizetéseit, vagy olyan körülmények derülnek ki, melyek az ügyfél hitelképességét megkérdőjelezik, úgy jogunkban áll az összes fennmaradó tartozást esedékessé tenni. Ebben az esetben jogunkban áll előleget vagy biztosítékot is kérni.

4. Mindenkor jogunkban áll –az ügyfél eltérő törlesztési rendelkezései ellenére— az ügyfél fizetési kötelezettségeit a Ptk. 366. § 2. bek., 367. § 1. bek. szerint kiszámítani. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 288. § 2. bek. szerint az alapkamaton felül 5 százalékos kamat kerül felszámításra.

§5 Kockázat, feladás és rakomány

1. Amint az ügyfél kérésére az áru elküldésre kerül, úgy annak a fuvarozó részére történő átadásával, de legkésőbb, amikor az áru elhagyja az üzemet vagy raktárt, az áru teljes megsemmisülésének és véletlen minőségromlásának kockázata a vevőre száll, függetlenül attól, hogy a feladás a teljesítés helyéről történik, és ki viseli a szállítási költségeket.

Amennyiben az áru elküldésre készen áll, és a feladás vagy az átvétel rajtunk kívül álló okokból késik, úgy a kockázat az áru feladásra kész állapotáról szóló értesítés kézhezvételével a vevőre száll.

2. A vevő kifejezett, írásban rögzített kérésére, a küldeményre az ő költségére lopás-, törés- szállítási, tűz- és vízkárok ellen biztosítást kötünk.

§6 Tulajdonjog fenntartása

1. A kiszállított áru az ügyfelünk és köztünk fennálló üzleti kapcsolatból adódó minden követelés teljes mértékű kifizetéséig saját tulajdonunkban marad. Egyedi követelések beépítése egy folyamatos számlába, valamint egyenleg készítése és annak elfogadása a tulajdonjog fenntartásán nem változtatnak.

2. Az ügyfél az árut, melynek tulajdonjogát fenntartjuk, normál kereskedelmi forgalomban tovább értékesítheti, de az áru eladása, és ezáltal a biztosíték tulajdonosváltása, vagy a biztosítékról való lemondás nem megengedett számára. Az ügyfél köteles jogainkat, mint a tulajdonjog fenntartójának jogait, az árut hitelre történő tovább eladásánál is biztosítani.

3. Az áru tovább eladásából származó követeléséről az ügyfél ezennel lemond javunkra, ezt a lemondást elfogadjuk. A lemondástól és a beszedési jogunktól függetlenül az ügyfél a beszedésre addig jogosult, amíg a velünk szemben fennálló kötelezettségeit teljesíti, és nem veszíti el vagyonát. Kérésünkre az ügyfél köteles annak a követelésnek a beszedéséhez szükséges adatokat megadni, melyről javunkra lemondott, és az adóssal a lemondást közölnie kell.

4. Az áru esetleges feldolgozását a vevő azzal a feltétellel végzi, hogy azzal kapcsolatban nekünk kötelezettségeink nem származnak. Amennyiben az árut más, nem a mi tulajdonunkban lévő áruval együtt feldolgozzák, összekapcsolják, összekeverik, elegyítik, úgy megillet bennünket az így keletkezett áru résztulajdonjoga, melynek mértéke az áru és az egyéb kezelt áru feldolgozáskor, összekapcsoláskor, összekeveréskor, elegyítéskor érvényes számlaértékének arányában kerül meghatározásra. Amennyiben ügyfelünk elnyeri az új áru kizárólagos tulajdonjogát, úgy a szerződő felek egyetértenek abban, hogy az ügyfél a feldolgozott, összekapcsolt, összekevert, elegyített áru számlaértékének arányában résztulajdonjogot biztosít számunkra, és azt térítésmentesen megőrzi.

5. Amennyiben az árut más árukkal együtt azonnal, feldolgozás, összekapcsolás, összekeverés, elegyítés után vagy anélkül tovább eladják, úgy a fentiekben leírt előzetes lemondás csak azon áru számlaértékének arányában érvényes, amely más árukkal együtt tovább eladásra kerül.

6. Egy harmadik fél általi, az árut vagy az előzetesen javunkra átadott követeléseket érintő végrehajtási eljárásról az ügyfélnek haladéktalanul értesítenie kell bennünket, valamint a beavatkozáshoz szükséges dokumentumokat át kell adnia nekünk.

7. Kötelezzük magunkat, hogy az ügyfelet megillető, fenti feltételek szerinti biztosítékokat az ügyfél számára, annak kérésére, abban az esetben hozzáférhetővé tesszük, amennyiben értékük a biztosítandó követeléseket tartósan 20%-kal vagy többel meghaladja.

8. Az ügyfél köteles az árut, melynek tulajdonjogát fenntartjuk, saját költségére lopás, törés-, tűz-, víz- és egyéb károk esetére biztosítani.

§7 Jótállás

1. Amennyiben a szállított tárgy hibás, úgy saját döntésünk szerint a hibát ki kell javítanunk, vagy egy hibátlan árut kell szállítanunk.

2. Amennyiben egy számunkra arányosan megállapított utólagos határidőt elmulasztunk, anélkül, hogy a hibát kiküszöböltük volna, vagy a hibátlan áru feladását elrendeltük volna, vagy az utólagos teljesítés nem sikerül, megtagadjuk azt, vagy nem tudjuk teljesíteni, úgy az ügyfél saját döntése szerint az ár csökkentését, vagy a szerződés semmissé tételét kérheti.

3. A hibák észlelését haladéktalanul –látható hibák esetén legkésőbb az átvételtől, leszállítástól számított 14 napon belül, nem látható hibák esetén rögtön az észleléskor- írásos formában tudomásunkra kell hozni. Egyéb esetben mindennemű garancia kizárt.

4. A garancia elévülési ideje egy év.

5. Nem vállalunk garanciát azokra a károkra, melyek átvétel, kiszállítás után a következő okokból kifolyólag keletkeztek:

Helytelen, nem szakszerű használat, ügyfél vagy harmadik személy általi helytelen összeszerelés, ill. üzembe helyezés, az üzemeltetési vagy karbantartási utasítások be nem tartása, természetes kopás, hibás vagy hanyag kezelés, helytelen üzemanyag, az ügyfél vagy harmadik személy hibás építési munkálatai, alkalmatlan telek, kémiai, elektrokémiai vagy elektromos behatások, amennyiben ezekért a károkért nem bennünket terhel a felelősség.

6. Az ügyfél vagy harmadik személy által, előzetes beleegyezésünk nélkül, szakszerűtlenül elvégzett változtatásokból, vagy üzembe helyezésből adódó károkra a jótállás nem vonatkozik.

7. Az ügyfél további igényeinek, különösen olyan károk megtérítése iránti igényeinek, melyek nem magán a szállított tárgyon keletkeztek, nincs helye. A jótállás kizárása nem érvényes részünkről, ill. dolgozóink részéről felmerült szándékosság, durva hanyagság, valamint fontos szerződési kötelezettségek önhibánkból történő megszegése esetén.

Fontos szerződési kötelezettségek önhibánkból történő megszegése esetén –a szándékosság és a durva hanyagság kivételével- csak a szerződésre jellemző, ésszerűen előre látható károkért vagyunk felelősek.

8. Pótszállítmányokért és utólagos javítási munkálatokért ugyanolyan mértékű garanciát vállalunk, mint az eredetileg szállított tárgyért; pótszállítmányoknál az elévülési idő újrakezdődik Ptk. §§ 437, 634. Előzetes értesítés után az ügyfélnek biztosítania kell számunkra a méltányossági alapon elengedhetetlennek tűnő javítások és pótszállítmányok végrehajtásához szükséges időt és lehetőséget. Egyébe esetben mentesülünk a jótállási kötelezettség alól. Csak az üzembiztonság veszélyeztetésének és az aránytalanul nagy kár megelőzésének sürgős eseteiben, melyeknél bennünket azonnal értesíteni kell, vagy ha a hiba kijavításával elmaradásban vagyunk, van joga az ügyfélnek a hibát saját maga vagy egy harmadik fél által kijavítani, és tőlünk a költségek megtérítését kérni.

9. A szállított tárgy hibája miatt jogai velünk szemben csak a közvetlen szerződéses partnerünknek vannak, és azok nem átruházhatóak.

§8 Jótállás, a szolgáltatás megtagadásának joga és beszámítási jog

1. Kötelezettségszegés és jogellenes károkozás miatti kárigények –amennyiben ezt jelen rendelkezés másként nem szabályozza- kizárva, kivéve, ha azok részünkről szándékosságon vagy súlyos hanyagságon, ill. lényeges szerződési kötelezettségek megszegésén alapulnak.

2. Lényeges szerződési kötelezettségek önhibánkból történt megszegése esetén –a szándékosság és súlyos hanyagság kivételével- csak a szerződésre jellemző, ésszerűen előre látható károkért felelünk.

3. Az ügyfél beszámítási és zálogjoga addig kizárt, amíg az ügyfél ellenkövetelése jogilag megállapításra nem került, nem vitatott, vagy elismert.

4. Amennyiben a teljesítés helyett kártérítést kérhetünk, úgy jogosultak vagyunk a kezelési költségekre és az elmaradt haszonra a megbízás nettó értékének 15% -áig kártérítési átalányt kérni.

5. Abban az esetben, ha jogszerűen elálltunk a szerződéstől, a jelen szerződési feltételek 8§-ának 4. pontja érvényes.

6. Jelen szerződési feltételek 8§ 4. és 5. pontjának érvényesülése esetén az ügyfél igazolhatja, hogy kár vagy értékcsökkenés egyáltalán nem keletkezett, vagy jóval kisebb értékű, mint az átalány.

§9 Szerelési feltételek

Amennyiben a szerelést mi végezzük, további rendelkezések hiányában a következő feltételek érvényesek:

1. Szerelési és utazási óránként, szerelőnként, 8 órás munkaidő esetén az árajánlatban, ill. a szerződésben lefektetett órabéreket számoljuk el. Túlórák valamint vasár- és ünnepnapokon végzett munkák esetén a díjszabás szerinti pótlékok érvényesek. Kiküldetési díj szerelőnként, naponta, megegyezés szerint. Ha szükséges, szállásról gondoskodni kell. A szállásköltség az ügyfelet terheli, vagy részünkről az ügyfél felé továbbszámlázásra kerül.

2. Nem tartoznak a szereléshez a következő munkák:

- kőművesmunkák

- asztalosmunkák

- villanyszerelő munkák

- állványzat, emelő- és darus kocsik felállítása

- tetőfedő munkák

Amennyiben a szerelésről szóló megállapodás rögzített árat tartalmaz, az ügyfélnek biztosítania kell a munkálatok akadálytalan lebonyolítását, valamint segítőket kell rendelkezésre bocsátania. Amennyiben az ügyfél ezen kötelességének nem tesz eleget, az őt érintő kiegészítő munkák költségei, beleértve a késedelmi időt, őt terhelik.

§10 Alkatrészek

Egy gép kiszállításától számított 5 évre vállaljuk annak alkatrészellátását a mindenkori érvényes alkatrészárakon (napi áron).

§11 Szabadalmak

Az ügyfelet és annak vevőit mentesítjük a szerzői jogok, márkajelek vagy szabadalmak megsértése miatti követelésektől, kivéve, ha a szállítandó tárgyat az ügyfél tervezte. A mentesítési kötelezettségünk a valószínűsíthető kár összegéig terjed. A mentesítés további feltétele, hogy a jogvitákat mi bonyolítjuk, és hogy az adott jogsértés kizárólag a szállított tárgyak kivitelezésével függ össze, más tárgyakhoz való csatlakoztatás, vagy azokkal történő működtetés/használat nélkül.

2. Jelen rendelkezés 1. pontjában vállalt kötelezettségeink alól felmentést kaphatunk, ha

a, az állítólagosan megsértett szabadalmak szükséges licenceit beszerezzük, vagy

b, egy másik terméket, ill. annak részeit bocsátjuk az ügyfél rendelkezésére, melynek a szabadalmat sértő termékkel, ill. annak részével való kicserélése esetén megszűnnek az értékesített termékkel kapcsolatos szabadalomsértési vádak.

3. Fenntartjuk a szerkezetváltoztatáshoz való mindenkori jogot, de nem kötelességünk ezen változtatásokat a már kiszállított termékeken is végrehajtani.

§12 Titoktartás

Amennyiben a felek írásban másként nem rendelkeznek, a megrendelésekkel kapcsolatban rendelkezésünkre bocsátott információk nem minősülnek bizalmasnak.

Irányadó jog, joghatóság, részleges érvénytelenítés

1. A szerződéses jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítésének helyszíne a székhelyünk.

2. Ezekre a szerződési feltételekre és valamennyi jogviszonyra köztünk és az ügyfél közt a magyarországi jog érvényes az ENSZ adásvételi jog kivételével.

3. Minden, a szerződéses jogviszonyból származó, annak létrejöttéből és érvényesülésével kapcsolatban keletkező jogvitában a székhelyünk szerinti joghatóság az illetékes.

4. Amennyiben jelen szerződési feltételekben, ill. egyéb megállapodások keretén belül egy rendelkezés hatályát veszti, úgy az nem érinti az egyéb rendelkezések és megállapodások érvényességét.

14. Adatvédelem

Az adatvédelmi törvény 22. § szerint a megrendelő adatait a megrendelési folyamat szükségszerű keretein belül, a nyilvántartási jogszabályoknak megfelelően tároljuk. A megrendelő ezzel egyetért.

15. Szállított anyagok visszavétele

Anyagok visszavétele, garancia vagy kártérítési igények kivételével, az elkészült létesítmény átvételétől számított 6 hónap után kizárt. A visszaadott anyagok adott számlázási tétel szerinti, 5%, de legfeljebb 3000 Ft kezelési költség levonásával történő jóváírásának feltétele az áru kifogástalan állapota. Fenntartjuk a jogot, hogy az áru minőségétől függően a számla végösszegét tovább csökkentsük. Egyedi termékek visszavétele kizárt.